Laatst bijgewerkt: 2021-11-24

Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Inleiding

1. Toepasselijkheid

De Algemene Verkoopvoorwaarden voor Bedrijven van Dustin Netherlands B.V. (” Dustin”) gelden voor de levering van producten en diensten aan klanten vanaf de bovengenoemde datum en treden in de plaats van alle eerder gepubliceerde algemene verkoopvoorwaarden van Dustin.

Specifieke voorwaarden voor de levering van respectievelijk producten en diensten zijn te vinden onder de onderstaande titels. Verder zijn algemene voorwaarden die voor alle diensten gelden te vinden onder een specifieke titel.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelden waar nodig, tenzij anders overeengekomen.

Bij aankopen die worden gedaan als consument gelden de Algemene Verkoopvoorwaarden voor Consumenten.

Specifieke voorwaarden voor de levering van producten

2. Productinformatie

De producten die worden gepresenteerd op de website van Dustin vertegenwoordigen Dustins gebruikelijke assortiment goederen. In geval van een discrepantie tussen de voorwaarden, productinformatie of prijzen als vermeld op de website van Dustin en in andere publicaties, is de informatie op de website leidend.

3. Prijzen en verzendkosten

De huidige prijzen van producten zijn te vinden op de website van Dustin. Deze wordt permanent geactualiseerd. De prijzen zijn in euro's en exclusief btw. De verzendkosten komen daarbij. Dustin heeft het recht de prijzen zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. De prijzen als vermeld op de website zijn geldig, tenzij anders overeengekomen.

Dustin’s prijzen van importproducten die niet tot de standaard voorraad behoren, zijn gebaseerd op de wisselkoers die geldt op de factuurdatum. Bij ontvangst van de bestelling wordt een voorlopige verkoopprijs gegeven op basis van de wisselkoers die geldt op de besteldatum. Bij facturering wordt de prijs aangepast volgens de op de factuurdatum geldende wisselkoers, zoals bepaald door Dustin.

Alle leveringen worden vermeerderd met verzendkosten. De totale verzendkosten worden berekend wanneer de bestelling gefactureerd wordt. Daarbij wordt het gewicht genoteerd en of het pakket op een pallet moet worden geleverd, of het uit meerdere pakketten bestaat enz. NB: voor niet opgehaalde pakketten geldt een ander tarief.

Meer informatie over verzendkosten is hier te vinden.

4. Betalingsvoorwaarden en beveiliging

Betalingen kunnen worden gedaan via bankpas, iDEAL of Creditcard . Betalingen kunnen tevens per factuur worden gedaan. Facturering vindt plaats na controle van de kredietwaardigheid van de klant.

Het factuurbedrag dient binnen tien (10) dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Dustin te zijn bijgeschreven. Wanneer de betaling vertraagd is, dan is Dustin op grond van art. 6:119a BW gerechtigd rente te rekenen over de te late betaling tegen de alsdan geldende rente, alsmede de wettelijk toegestane herinnerings- of incassokosten.

Dustin rekent een toeslag per factuur wanneer de klant een papieren factuur wenst. Onjuistheden in een factuur van Dustin moeten uiterlijk op de vervaldatum gemeld worden. Indien een vordering of klacht niet tijdig is ingediend, dan kan de onjuistheid niet worden ingeroepen tegen Dustin. De producten blijven eigendom van Dustin totdat de volledige betaling is voldaan.

Wanneer er gerede twijfel bestaat of de klant in staat is te betalen, dan heeft Dustin het recht de krediettermijn te verkorten of vooruitbetaling of een andere zekerheid voor de toekomstige levering te verlangen.

Meer informatie over de betalingsvoorwaarden is hier te vinden.

5. Bestelling en bevestiging van de bestelling

Door een aankoop te doen bij Dustin gaat de klant akkoord met deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Door akkoord te gaan met de voorwaarden verbindt de klant zich ertoe zich volledig aan de voorwaarden te houden.

Wanneer een bestelling is geplaatst, wordt per e-mail een bevestiging genaamd “Thank you for your order” verzonden. Deze bevestiging bevat informatie over de inhoud van de bestelling. Wanneer de bestelling wordt verzonden vanuit het magazijn van Dustin, dan ontvangt de klant per e-mail een bevestiging van de bestelling genaamd “Your order is on its way”. De bevestiging van de bestelling aan de klant vormt een bindende overeenkomst tussen partijen, maar door een bestelling te plaatsen verbindt de klant zich reeds tot deze bestelling.

6. Levering

Levering geschiedt binnen Nederland via een door Dustin ingeschakelde vervoerder of bezorgdienst onder de volgende leveringsvoorwaarden: Vanuit het magazijn van Dustin. Het risico van levering gaat over op de klant op het moment dat Dustin het product overdraagt aan de vervoerder.

Dustin is niet aansprakelijk voor vertraging van de levering, ongeacht of deze vertraging is ontstaan bij de vervoerder, bij de fabrikant van het product of door andere omstandigheden.

Meer informatie over de levering is hier te vinden.

7. Terugkoop

Op grond van deze voorwaarden aanvaardt Dustin de terugkoop van een product uit het gangbare assortiment goederen gedurende dertig (30) dagen na factuurdatum. Voorwaarde is dat, u mag het product niet daadwereklijk gebruiken, als u niet zeker weet dat u het gaat houden.

In geval van terugkoop dient het product ongebruikt en in ongeopende originele verpakking, schoon en zonder markeringen of schade geretourneerd te worden, geen gebroken seal.

De verzendkosten en de (eventuele) terugkoopkosten worden afgeschreven van de uitstaande rekening van de klant bij Dustin of apart gefactureerd.

Wanneer de klant een product wil retourneren, dan dient deze contact op te nemen met Dustin, bij voorkeur via ‘My Account/Order History’ op de website van Dustin en daar een opdracht aan te maken. NB: het ontvangen van een opdrachtnummer of een retourformulier betekent niet dat Dustin de terugkoop heeft goedgekeurd. Wij accepteren geen retourzendingen voor de volgende producten:

  • Audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de seal is verbroken;
  • Alle digitale artikelen en games waarvan de seal gebroken is;
  • Verzegelde producten die om reden van gezondheidsbescherming of hygiëne, zoals on-ear en in-ear headsets, niet geschikt zijn om te worden teruggenomen en waarvan de verzegeling is verbroken.

De klant dient het product aan Dustin te retourneren samen met een kopie van het bestelformulier en onder vermelding van het opdrachtnummer. De door Dustin goedgekeurde retournering dient uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de klant het opdrachtnummer heeft ontvangen door Dustin te zijn ontvangen. De klant moet self de verzendkosten betalen en het ongeopende product moet degelijk verpakt zijn in een aanvaardbare buitenverpakking voor transport. De klant is aansprakelijk voor verlies of schade aan het product tijdens het transport.

Retouren die niet geaccepteerd zijn voor terugkoop worden op kosten van de klant teruggezonden aan de klant. Geaccepteerde retouren worden aan de klant gecrediteerd na aftrek van de (eventuele) kosten van het terugzenden. Voor de goedkeuring van retouren moet de klant aan de volgende verplichtingen hebben voldaan in detail uitleggen:

  • Beschadiging van het product;
  • Beschadiging van de verpakking;
  • Compleetheid van het product.

8. Transportschade

Bij ontvangst van de producten dient de afnemer de geleverde producten te inspecteren. Transportschade dient te worden gemeld aan de vervoerder en aan Dustin, allereerst en voornamelijk via Mijn Account - Bestelgeschiedenis. Transportschade dient op de dag van aflevering gemeld te worden; verborgen transportschade die niet ontdekt is, of niet ontdekt had mogen worden bij aflevering, dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden en in ieder geval binnen een week na ontvangst van de levering. Indien de klant de transportschade niet meldt in overeenstemming met de Algemene Aankoopvoorwaarden, verliest de klant zijn recht om enige vordering in te stellen met betrekking tot de transportschade.

9. Garantie

De garantie op goederen wordt gegeven door de fabrikant van het product. Dustin geeft geen verdere garanties boven de garantiebepalingen volgens de fabrikant.

10. Aansprakelijkheid

In geval van een defect dat onder de verantwoordelijkheid van Dustin valt, verbindt Dustin zich om, naar eigen goeddunken, een nieuw product te leveren, ter reparatie aan te bieden bij de fabrikant of de aankoopprijs terug te betalen. Dustin heeft het recht de klant direct door te verwijzen naar de respectieve fabrikant of de door deze aangegeven servicewerkplaats om het defect te verhelpen. Daarnaast kan de klant extra rechten hebben op grond van de eigen garanties van de desbetreffende fabrikant voor eindklanten.

Dustin is niet aansprakelijk voor de compatibiliteit van een product met andere producten uit het assortiment van Dustin, of voor de compatibiliteit met de huidige producten van een klant, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door Dustin of volgens de door Dustin verschafte productinformatie.

De verantwoordelijkheid van Dustin wanneer een product defect is, beperkt zich tot het bovenvermelde en de klant kan geen claim indienen tegen Dustin wegens gebreken. Dustin is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals verlies van productie of winstderving of andere schade als gevolg van de onmogelijkheid van of problemen met het gebruik van computers of informatie of wegens het verlies van gegevens.

De totale aansprakelijkheid van Dustin jegens de klant (met inbegrip van aansprakelijkheid wegens het handelen of nalaten van werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers van Dustin en met inbegrip van o.a. prijskortingen of herlevering) op grond van deze Overeenkomst is beperkt tot de daadwerkelijk betaalde prijs voor de desbetreffende Producten op grond van deze Overeenkomst in de afgelopen 12 maanden.

11. Technische ondersteuning

Voor technische en gebruikersondersteuning heeft Dustin het recht de klant te verwijzen naar de respectievelijke fabrikant van het product en, indien van toepassing, eveneens naar de betalingsondersteuning van de derde partij. Het telefoonnummer van de respectievelijke fabrikant/leverancier staat vermeld op de website van Dustin onder ‘Customer Service/Contact/Who do I contact’. NB: van sommige fabrikanten wordt de ondersteuning in het Engels gegeven of wordt alleen ondersteuning geboden per e-mail of op websites.

12. Speciale voorwaarden voor software

Alle software die gedownload kan worden van de website van Dustin is auteursrechtelijk beschermd door de desbetreffende producent. Bij aanschaf van een gebruiksrecht en/of licentie voor software gelden de voorwaarden van de respectievelijke producent of licentieverlener. Deze voorwaarden kunnen als bijlage meegezonden worden of onderdeel van de software zijn. Gelet op het bovenstaande aanvaardt Dustin geen aansprakelijkheid in verband met de verkoop van software, daaronder begrepen doch niet beperkt tot geschiktheid voor het doel of intellectuele eigendomsrechten.

13. Speciale voorwaarden voor clouddiensten

Bij de aanschaf van clouddiensten wijst Dustin de klant op de online abonnementsovereenkomst of de voorwaarden van de eigenaar van de rechten voor een bepaald(e) besteld(e) product of dienst.

Speciale voorwaarden voor levering van diensten

14. Reikwijdte en implementatie

Bij het leveren van de overeengekomen dienst (de “Dienst”) zal Dustin goede professionele normen en werkwijzen in acht nemen en uitsluitend gebruikmaken van gekwalificeerd personeel.

Dustin heeft het recht gebruik te maken van onderaannemers voor het leveren van de Dienst. Wanneer een onderaannemer wordt ingezet, is Dustin verantwoordelijk voor de door Dustin verrichte werkzaamheden, alsmede voor de door de onderaannemer verrichte werkzaamheden.

De klant dient Dustin de informatie te verschaffen die noodzakelijk is om Dustin in staat te stellen de Dienst te leveren zoals overeengekomen. Wanneer de Dienst moet worden geleverd op de locatie van de klant, dan dient Dustin toegang tot die locatie te krijgen voor zover noodzakelijk voor het leveren van de Dienst.

15. Vergoedingen enz.

Dustin heeft het recht aan de klant de prijzen door te berekenen volgens Dustins alsdan geldende prijslijst. Wanneer partijen een andere prijs zijn overeengekomen dan volgens de op dat moment geldende prijslijst van Dustin, dan heeft Dustin het recht de overeengekomen prijzen eenmaal per kalenderjaar aan te passen in overeenstemming met de veranderingen in de Prijsindex voor zakelijke en overige dienstverlening als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dustin’s vergoedingen zijn exclusief btw en andere belastingen of lasten over de Dienst.

Dustin heeft het recht een onkostenvergoeding te verlangen overeenkomstig hetgeen is overeengekomen tussen de Partijen.

Dustin zal de Dienst leveren tijdens kantooruren volgens de alsdan geldende prijslijst. Dustin heeft het recht een onkostenvergoeding te verlangen voor werkzaamheden die zijn verricht buiten kantooruren volgens Dustins alsdan geldende prijslijst.

16. Betalingsvoorwaarden en beveiliging

Betalingen kunnen worden gedaan via bankpas of iDEAL en Creditcard. Betalingen kunnen per factuur worden gedaan. Facturering vindt plaats na controle van de kredietwaardigheid van de klant.

Het factuurbedrag dient binnen tien (10) dagen na de factuurdatum (“Betaaldatum”) op de bankrekening van Dustin te zijn bijgeschreven. Wanneer de betaling vertraagd is, dan is Dustin op grond van art. 6:119a BW gerechtigd rente te rekenen over de te late betaling tegen de alsdan geldende rente, alsmede de wettelijk toegestane herinnerings- of incassokosten.

Dustin rekent een toeslag per factuur wanneer de klant een papieren factuur wenst. Onjuistheden in een factuur van Dustin moeten uiterlijk op de vervaldatum gemeld worden. Indien een vordering of klacht niet tijdig wordt ingediend dan kan de onjuistheid niet worden ingeroepen tegen Dustin. Het product blijft eigendom van Dustin totdat de volledige betaling is voldaan.

Wanneer er gerede twijfel bestaat of de klant in staat is te betalen, dan heeft Dustin het recht de krediettermijn te verkorten of vooruitbetaling of een andere zekerheid voor de toekomstige levering te verlangen.

17. Bestelling en bevestiging van de bestelling

Door de Dienst te bestellen bij Dustin gaat de klant akkoord met deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Door akkoord te gaan met de voorwaarden verbindt de klant zich ertoe zich volledig aan de voorwaarden te houden.

Een bindende overeenkomst ontstaat eerst wanneer de bestelling aan de klant is bevestigd.

18. Aansprakelijkheid

In geval van een defect of gebrek in de geleverde Dienst, waarvoor Dustin verantwoordelijk is en waarvoor de klant een claim heeft ingediend als beschreven in deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zal Dustin naar eigen goeddunken besluiten of deze het defect zal herstellen door reparatie of door een nieuwe levering. Wanneer Dustin ervoor kiest het defect niet te herstellen of over te gaan tot een nieuwe levering, heeft de klant in plaats daarvan recht op een redelijke mindering op de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.

Dustin is niet aansprakelijk voor defecten veroorzaakt door hardware, software of andere apparatuur die niet door Dustin is geleverd. Wanneer de Dienst bestaat uit advies, dan beperkt de aansprakelijkheid van Dustin zich tot dit advies op basis van de informatie die de klant heeft verstrekt. Dustin is niet aansprakelijk voor besluiten die door de klant zijn genomen op basis van het door Dustin geleverde advies.

De totale aansprakelijkheid van Dustin jegens de klant (met inbegrip van aansprakelijkheid wegens het handelen of nalaten van werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers van Dustin en met inbegrip van o.a. prijskortingen of herlevering) op grond van deze Overeenkomst is beperkt tot de daadwerkelijk betaalde prijs voor de desbetreffende Dienst op grond van deze Overeenkomst in de afgelopen 6 maanden.

Dustin is nimmer aansprakelijk voor (i) gevolgschade, zoals verlies van productie of winstderving of andere soortgelijke schade, of (ii) verlies van gegevens.

De aansprakelijkheidsbeperkingen volgens dit artikel gelden niet voor persoonlijk letsel of in geval van opzet of grove nalatigheid zijdens Dustin.

De klant dient Dustin schriftelijk te informeren over alle veranderingen in de IT-omgeving van de klant die de klant daaraan doet of laat doen, wanneer deze verandering van invloed kan zijn op de Dienst of op de door Dustin verschafte functies. Dustin is niet aansprakelijk voor defecten als gevolg van deze veranderingen waarover Dustin niet is geïnformeerd op de wijze zoals hierboven vermeld.

19. Problemen met uw product

De klant verliest het recht een claim voor vergoeding in te dienen wanneer deze niet per omgaande en uiterlijk binnen drie (3) maanden nadat Dustin de Dienst heeft geleverd een schriftelijke klacht heeft ingediend bij Dustin.

20. Intellectuele eigendomsrechten

De klant verkrijgt het eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten die tijdens het leveren van de Dienst specifiek gecreëerd zijn door Dustin ten gunste van de klant. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, ontvangt Dustin een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd op alle intellectuele eigendomsrechten die door Dustin gecreëerd zijn ten gunste van de klant.

De klant verkrijgt geen intellectuele eigendomsrechten in verband met de Dienst die eigendom zijn van Dustin of een derde, behalve voor zover dit volgt uit het bovenstaande. Evenmin heeft de klant het recht intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van Dustin of een derde te wijzigen of te manipuleren. Op deze intellectuele eigendomsrechten zijn te allen tijde de toepasselijke voorwaarden van de houder van het recht van toepassing.

Dustin is verplicht de klant in kennis te stellen wanneer een aanvullend(e) licentie of recht van gebruik benodigd is voor het gebruik van de Dienst, naast hetgeen in de Overeenkomst wordt vermeld.

21. Schending van intellectuele eigendomsrechten

Wanneer de klant intellectuele eigendomsrechten verschaft op grond van de Overeenkomst, garandeert de klant dat deze alle rechten en goedkeuringen heeft die benodigd zijn om de Dienst te leveren in overeenstemming met de Overeenkomst.

Dustin garandeert dat de door Dustin geleverde Dienst en de intellectuele eigendomsrechten die door Dustin worden gecreëerd of verschaft op grond van de Overeenkomst (behalve voor diensten of producten van derden geleverd door onderaannemers of leveranciers van Dustin), naar beste weten van Dustin geen rechten van derden schenden.

De klant is verplicht Dustin per omgaande schriftelijk in kennis te stellen van claims door derden met betrekking tot schending van intellectuele eigendomsrechten vanwege het gebruik van de Dienst door de klant.

Indien een derde een claim indient wegens schending waarvoor Dustin verantwoordelijk is (d.w.z. geen schending die verband houdt met wijziging door de klant of in verband met producten van derden of een soortgelijke schending), dan heeft Dustin het recht zelf en op eigen kosten verweer te voeren en om namens de klant op te treden in de procedure. Dustin dient voorts op eigen kosten ervoor te zorgen dat de klant de Dienst tijdens de procedure ononderbroken kan gebruiken, of het betwiste gedeelte van de Dienst vervangen door een soortgelijke of aanvaardbare dienst of product. De klant heeft niet het recht enige aansprakelijkheid toe te geven en mag geen compromis overeenkomen of sluiten met derden aangaande de desbetreffende schending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dustin te hebben verkregen, welke toestemming niet onredelijkerwijs zal worden onthouden of vertraagd. Indien Dustin geen gevolg kan geven aan het recht van de klant van het gebruik van een soortgelijke of aanvaardbare dienst of product, dan heeft elk der partijen het recht de overeenkomst inzake dit product met onmiddellijke ingang te beëindigen, als exclusief rechtsmiddel in verband met deze beweerde schending. In dat geval verbindt Dustin zich ertoe de prijs die voor deze dienst of dit product is betaald terug te betalen, onder voorbehoud dat de klant het product retourneert onder aftrek van het gebruik door de klant.

Dustin verbindt zich jegens de klant tot terugbetaling aan de klant van de (schade)vergoeding die de klant is verschuldigd wegens een schikking of uitspraak inzake een schending van het intellectueel eigendomsrecht waarvoor Dustin verantwoordelijk is, welke is ontstaan als gevolg van het gebruik van de Dienst door de klant. De klant heeft geen recht op enige verdere vergoeding voor verlies als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten in verband met de Dienst waarvoor Dustin verantwoordelijk is.

22. Looptijd en beëindiging

De overeenkomst gaat in op de dag waarop deze door Partijen wordt ondertekend (daaronder begrepen bindende aanvaarding per e-mail van bevoegde vertegenwoordigers van de onderneming). Tenzij anders overeengekomen blijft de overeenkomst geldig zonder verdere opzegging met de onderling overeengekomen opzegtermijn van drie maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Niettegenstaande het bovenstaande kan elk der Partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de andere Partij:

(a) een wezenlijke schending van de Overeenkomst pleegt en waarbij de schending, indien deze hersteld kan worden, niet binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving daarvan is hersteld, of
(b) failliet wordt verklaard, vereffend wordt, onderhandelingen begint over een regeling met of omvorming van de onderneming, betalingen opschort of anderszins kan worden geacht insolvent te zijn.

Het recht van de klant om de resultaten van de Dienst te gebruiken na beëindiging volgens dit artikel 23 geldt onder de voorwaarde dat klant heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.

Algemene bepalingen

23. Links naar websites van derden

Links op de website van Dustin geven bezoekers de mogelijkheid de website van Dustin te verlaten. De gelinkte websites vallen niet onder de controle van Dustin en Dustin is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de inhoud in de links op deze websites. Dustin verschaft deze links uitsluitend om de websites gemakkelijker vindbaar te maken en het verschaffen van een link betekent niet dat Dustin het eens is met de desbetreffende website.

24. De website van Dustin en intellectuele eigendomsrechten

De inhoud op de website van Dustin is eigendom van Dustin of diens licentiegever. Deze informatie wordt beschermd door het handelsrecht en de wetgeving betreffende de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat handelsmerk, bedrijfsnaam, productnaam, foto's en afbeeldingen, ontwerp, lay-out enz. niet gekopieerd of op enige andere wijze gebruikt mogen worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dustin. Het afdrukken of kopiëren van materiaal is uitsluitend toegestaan voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan materialen of delen daarvan te kopiëren, op te slaan of op enige andere wijze te vermenigvuldigen, te verwerken, te wijzigen, te verzenden, over te dragen, op andere manieren te gebruiken of te exploiteren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dustin.

25. Klantaccount

Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor klantaccounts op de website van Dustin zullen zodanig worden behandeld dat de informatie niet bekend wordt gemaakt aan onbevoegden. Door zijn/haar inloggegevens aan een ander te geven bevestigt de klant daarmee dat deze persoon het recht heeft bestellingen te plaatsen op naam van de klant en dat de klant aansprakelijk is jegens Dustin voor de betaling van deze bestellingen. Voor klantaccounts die toebehoren aan rechtspersonen, worden alle personen die toegang hebben tot de inloggegevens geacht bevoegd te zijn om namens de klant bestellingen te plaatsen. Indien een klant vermoedt dat iemand onbevoegde toegang heeft tot de inloggegevens van de klant, dan dient de klant Dustin daar onverwijld van in kennis te stellen en tevens zijn wachtwoord te wijzigen.

De volledige voorwaarden voor een account op de website van Dustin worden beschreven in de Voorwaarden voor een Dustin-account

26. Persoonsgegevens

Wanneer Dustin de verwerkingsverantwoordelijke is

Wanneer een klant producten en diensten bestelt, zal Dustin persoonsgegevens over de contactpersonen van de klant (“bedrijfsvertegenwoordigers”) verwerken voor de doeleinden en volgens de voorwaarden als beschreven in Dustins privacybeleid (in het Nederlands). Door het aanmaken van een zakelijk account bij Dustin, bevestigt de klant dat deze de bedrijfsvertegenwoordigers heeft geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens door Dustin en dat de klant hun toestemming voor de verwerking heeft verkregen.

Wanneer Dustin namens de klant optreedt als verwerkingsverantwoordelijke

Wanneer Dustin namens de klant optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, zullen partijen een aparte overeenkomst inzake gegevensverwerking sluiten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Dustin namens de klant.

27. Heersend recht en geschillen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst het Nederlands materieel recht. Geschillen, controverses of vorderingen die ontstaan uit of in verband met deze Algemene Verkoopvoorwaarden of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, zullen worden beslecht middels arbitrage door het Nederlands Arbitrage Instituut (“NAI”). De arbitrage zal plaatshebben in Amsterdam. Het arbitragetribunaal zal uit één arbiter bestaan. De procedure zal geschieden in de Engelse taal. Niettegenstaande het bovenstaande heeft Dustin te allen tijde het recht een betalingsbevel te verzoeken of een procedure aan te spannen bij de rechtbank van eerste aanleg van Amsterdam voor betaling van enig aan Dustin verschuldigd bedrag.

28. Afwijzing van aansprakelijkheid

Dustin is niet aansprakelijk voor verzuim of vertraging in de nakoming van Dustin zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voor zover nakoming onmogelijk wordt gemaakt of wezenlijk wordt bemoeilijkt of onderhevig is aan een wezenlijke kostenstijging als gevolg van omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van Dustin liggen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, oorlogsgebeurtenissen, rellen of opstanden, storingen in openbare verbindingen import- of exportrestricties, wijzigingen in wet- en regelgeving of in de interpretatie daarvan, handelingen van autoriteiten, staking, lockout, boycot of andere arbeidsconflicten, brand, explosies of andere ongevallen, epidemieën, pandemieën, enig natuurverschijnsel of defecten en vertraging in de levering door onderaannemers als gevolg van de hiervoor genoemde omstandigheden.

Ter voorkoming van misverstanden: de uitsluiting omvat de Covid-19 pandemie of een andere epidemie of pandemie of enige gevolgen daarvan die van invloed zijn op het vermogen van de leveranciers of onderaannemers van Dustin om te leveren of te leveren tegen de overeengekomen prijs of termijn.

29. Overige bepalingen

Dustin behoudt het recht alle informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijzen, technische specificaties en productaanbiedingen zonder voorafgaande mededeling aan de klant te wijzigen.

Informatie en prijzen worden verstrekt onder voorbehoud van druk- en typefouten, onjuistheden in de vermelde technische specificaties, prijsstijgingen van de leverancier en uitverkoop.

De informatie die beschikbaar is op de website van Dustin vormt geen toezegging van toepasselijkheid, geschiktheid of garantie anders dan wanneer zulks rechtstreeks en schriftelijk aan de klant gemeld. Lopende aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld.

De informatie die beschikbaar is op de website van Dustin vormt geen verbintenis van toepasselijkheid, geschiktheid of garantie anders dan rechtstreeks en schriftelijk aan de klant gemeld. Lopende aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld.

De klant verklaart door het accepteren van deze Algemene Verkoopvoorwaarden dat de producten uitsluitend in een beroepsmatige context gebruikt zullen worden, bijvoorbeeld binnen diens eigen bedrijf, voor opleidingsactiviteiten of openbare activiteiten. De klant is niet gerechtigd de overeenkomst of enige rechten of verplichtingen op grond van de overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dustin. Dustin houdt het recht deze Algemene Verkoopvoorwaarden op enig moment te wijzigen.

Dustin behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopvoorwaarden op enig moment te wijzigen.